Жан-жақты онлайн курс

Нөлден бастап қарапайым есепшіге дейін

Өз-өзін оқытуға арналған Курс!

Мұғалім

Долгушина Галина

Курс туралы

Курс 3 бөлімнен тұрады

Мазмұны

Бухгалтерлік есеп

 • Бухгалтерлік есеп курсысында бухгалтерлік есепте жұмыс істеуді бастау үшін, ең қажетті ақпарат жинақталған.
 • Курс бағдарламасында 2-3 аптаның ішінде бухгалтерлік есеп саласындағы қажетті ақпаратты зерделеу үшін, барлық қажетті ақпараті бар. Бізден оқығаннан кейін сіздер бухгалтердің көмекшісі, оператор, бухгалтер болып жұмыс істей аласыздар, бізден теориялық білім мен практикалық дағдыларды ала аласыздар.
 • Курс бейне сабақтардан, есептерді шешуден, бухгалтерлік баланстан, пайда мен залал туралы есеп беруден, кірістер мен шығыстар туралы есептен, айналым-сальдо ведомостарын құрастырудан тұрады.
 • Тыңдаушылар әрі қарай жұмыс істеу үшін бухгалтерлік есептің бастапқы дағдыларын алады.
 • Курс 24/7 жыл бойы оқуға қол жетімді.Сондай-ақ, сіздерде курс бойынша барлық ақпаратты оқу мүмкіндігі болады, өйткені әр бейне сабағында мәтіндік нұсқасы бар (слайдтарда)

Курстың сипаттамасы:

 • Бухгалтерлік есеп негіздері, бухгалтерлік шоттар, сымдар, қосарланған жазбалар.
 • Қазақстан Республикасының шоттарының үлгілік есеп жоспары
 • Бухгалтерлік баланс, пайда мен залал туралы есеп, баланс, айналым-сальдо ведомосы тұралы есеп
 • Ақша қаражаттарын есепке алу
 • Жеткізушілермен және сатып алушылармен, есеп беретін тұлғалармен есеп айырысуды есепке алу
 • Қорларды есепке алу
 • Негізгі құралдарды есепке алу
 • Жалақы туралы есеп + салық салу

Қазақстан Республикасындағы салықтар бөлімі

Жеңілдетілген декларация 910.00 нысаны

«1С: Кәсіпорын 8.3» бөлімі

1. Бағдарламамен жұмысты бастау. Ұйым туралы ақпаратты енгізу
2. Анықтамалықтармен жұмыс істеу. Контрагенттерді енгізу. Қоймалар
3. Бағдарламада салықтық есеп саясатын орнату
4. Номенклатуралық анықтамалық
5. Кәсіпорынның бастапқы қалдықтарын енгізу
6.1 Тауарлық-материалдық қорлардың түсімі. Тауарды қайтару
6.2 Айналым-сальдо ведомосы. Есептермен жұмыс
6.3 Қызметтердің түсуі
7. ТМЗ қайтару іске асыру
8. Материалдарды сатып алу. Жылжыту
9. Түгендеу. Бағдарламада көрініс
10. Есеп айырысу-кассалық операциялар
11. Банктік шот жүргізу, төлем құжаттары
12. Аванстық есеп. Есеп беретін тұлғалармен жұмыс
13. Негізгі құралдар. Сатып алу, есепке алу, амортизация. Жылжыту. Шығу
14. Кадрлар: қызметкерді тіркеу, бұйрықтар, жұмыстан шығару
15. Жалақыны туралы орнату
16. Жалақыны туралы есептеулер, төлемдер, аударымдар, салықтар
17. Білімді тексеру. Бақылау жұмысы

 

Қазақстанда «1С:Кәсіпорын 8.3» бағдарламасы қазақ тіліне аударылмаған. Сондыктан жұмыс істеуге мүмкіндік алу үшін сіздерге орыс тілін білу қажет.

Курсты жақсы меңгеру үшін бізде авторлық оқулық бар, оған бөлімдер кіреді: бухгалтерлік есеп( курста талданатын дәрістер, бухгалтерлік есеп бойынша тапсырмалар кіреді), «1С:Кәсіпорын 8.3» — орыс тіліндегі бағдарламадағы қадамдық нұсқаулық.

Курспен бірге сіздер оқулықты сатып ала аласыздар, оны сіздердің пошталарыңызға жіберуге болады.

Оқулықты сатып алғаннан кейін осы WhatsApp номеріне +77772948176 екі түбіртек жіберу қажет: курстың және оқулықтың төлемі туралы және Тегі, Аты, Әкесінің аты, телефон нөмірі, индексі, пошталық мекен-жайы, курстың атауы орыс тілінде жазу қажет.Жібергеннен кейін сіздерге жол нөмірін жібереді және жол нөмірін бойынша бандерольді өз бетіңізше қадағалап отыруыңыз қажет.

Поштада бандероль 10 күннен кейін қайтадан жіберіледі, егер сіздер оқулықты поштадан уақытында алмасаңыздар, жөнелтілім үшін сіздерге екінші рет төлеуіңіз керек.

Курс ақысы

Стандартты

80’000 ₸

 • 50 сағат

Орыс тіліндегі оқулықтың құны

7’000 ₸

Құрметті оқушылар, егер сіздерде банк карталары бойынша төлем жүрмесе, себебі банктің онлайн-аударымдарға шектеулері болуы мүмкін. Төлем сәтті өтуі үшін банкке хабарласып, картадан шектеуді алып тастау керек.

Содержание

Бухгалтерский учет

 • В курсе по бухгалтерскому учёту собрана самая необходимая информация для того, чтобы начать работать в бухгалтерии
 • Программа курса включает в себя всю необходимую информацию для того, чтобы за 2 -3 недели изучить необходимую информацию в области бухгалтерского учета. После обучения Вы сможете работать помощником бухгалтера, оператором, бухгалтером, получив у нас как теоретические знания, так и практические навыки.
 • Курс состоит из видеоуроков, решения задач, баланса, Отчета о прибылях и убытках, составления оборотно-сальдовых ведомостей. Слушатели получат начальные навыки бухгалтерии для дальнейшей работы.
 • Курс доступен для изучения в течение года 24/7.
 • Также у Вас будет возможность читать всю информацию по курсу, так как каждый видео-урок имеет текстовую версию(в слайдах)

Описание курса:

 • Основы Бухгалтерского учета, счета, проводки, двойная запись
 • Типовой план счетов РК
 • Баланс, отчет о прибылях и убытках, оборотно-сальдовая ведомость
 • Учет денежных средств
 • Учет расчетов с поставщиками и покупателями, с подотчетными лицами
 • Учет запасов
 • Учет основных средств
 • Расчет заработной платы + налогообложение

Описание курса:

 • Основы Бухгалтерского учета, счета, проводки, двойная запись
 • Типовой план счетов РК
 • Баланс, отчет о прибылях и убытках, оборотно-сальдовая ведомость
 • Учет денежных средств
 • Учет расчетов с поставщиками и покупателями, с подотчетными лицами
 • Учет запасов
 • Учет основных средств
 • Расчет заработной платы + налогообложение

Раздел Налоги в РК

Упрощенная декларация форма 910.00

Раздел «1С:Предприятие 8.3»

 1. Начало работы с программой. Внесение данных об организации
 2. Работа со справочниками. Введение контрагентов. Склады
 3. Настройка Налоговой Учетной политики в программе
 4. Справочник номенклатуры
 5. Ввод начальных остатков предприятия
  • Поступление товарно-материальных запасов. Возвраты товара
  • Оборотно-сальдовая ведомость. Работа с отчётами
  • Поступление услуг
 6. Реализация ТМЗ Возврат
 7. Покупка материалов. Перемещение
 8. Инвентаризация. Отражение в программе
 9. Расчётно-кассовые операции
 10. Ведение банковского счета, платёжные документы
 11. Авансовый отчет. Работа с подотчётными лицами
 12. Основные средства. Покупка, постановка на учёт, амортизация. Перемещение. Выбытие
 13. Кадры: оформление работника, приказы, увольнение
 14. Настройка заработной платы
 15. Начисление заработной платы, выплаты, отчисления, налоги
 16. Проверка знаний. Контрольная работа

Для лучшего усвоения курса у нас есть авторский учебник, в который входят разделы: Бухгалтерский учет(куда входят лекции, задачи по бухгалтерскому учёту, которые разбирают на курсе), «1С:Предприятие 8.3» — пошаговая инструкция работы в программе на русском языке.Вместе с курсом Вы можете приобрести учебник, который Вам будет выслан на почту.
После приобретения учебника Вам необходимо будет на WhatsApp +77772948176 прислать две квитанции: об оплате курса и учебника и написать фамилию, имя, отчество, номер телефона, индекс, почтовый адрес, название курса на русском языке.
После отправки Вам сообщат трек-номер отправки, и Вам надо будет по трек-номеру отслеживать бандероль самостоятельно. На почте бандероль после 10 дней отправляют назад, и Вам придётся оплачивать отправку второй раз, если Вы вовремя не заберете учебник с почты.

Стандарт

80’000 ₸

 • 50 часов

Стоимость учебника на русском языке

7’000 ₸

Вопрос-ответ

В чем преимущества онлайн-обучения?

Доступ к урокам 24 часа в сутки и график обучения Вы выбираете сами. Еще один из важных аспектов выбора онлайн-обучения – ЦЕНА. Другими словами, Вы просматриваете выбранный Вами видеокурс, и наши преподаватели выдают всю необходимую информацию в удобное для Вас время, но, при этом, заплатите Вы в разы меньше, чем при посещении очных курсов в установленные сроки и, может, (как это часто бывает) в не очень удобное для Вас время.

Какой курс выбрать?

Наши курсы включают в себя огромное количество уроков. Опираясь на свои знания, Вы сами выбираете необходимую информацию для изучения. Таким образом, если Вы – начинающий бухгалтер, или, может, только знакомитесь с данной профессией, то мы советуем Вам выбрать полный курс «с 0 до полной финансовой отчетности», если же Вы бухгалтер со стажем, то выбирайте те курсы, в которых рассмотрены все возникающие в Вашей работе вопросы: например, «Основные средства», «Иностранная валюта».